• گشتی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران و حاشیه‌هایش

    گشتی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران و حاشیه‌هایش

    گشت و گذارمان را از دری مجازی که به روی نمایشگاه کتاب تهران باز می‌شود، آغاز می‌کنیم، از کمبود سرعتی که گاه کسل‌کننده می‌شود به نشست‌هایی که در راه‌اند می‌رسیم و در نهایت با چالش‌هایی در برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران مواجه می‌شویم.

تاپ سه فرهنگی و هنری