• کرونا را جور دیگر باید دید!

    یک استاد دانشگاه:

    کرونا را جور دیگر باید دید!

    یک استاد دانشگاه بر این باور است که «کرونا و قرنطینه خانگی باعث شد تا هنرمندان در تنهایی خودشان فرصت بیشتری برای خلق آثار هنری داشته باشند و اتفاقا شیوع ویروس کرونا منجر به خلاقیت در آفرینش آثار هنری شده است و آسیب کرونا به هنر به بحث عرضه آثار هنری برمی‌گردد.»

تاپ سه تجسمی و موسیقی