• اعتیاد از کرونا کم‌خطرتر نیست

    وزیر فرهنگ:

    اعتیاد از کرونا کم‌خطرتر نیست

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: در حوزه فرهنگی و پیشگیری تلاش شد این باور ملی ایجاد شود که اعتیاد کم‌خطرتر از کرونا نیست و رویکرد پیشگیری بیش از گذشته مورد اهتمام قرار گیرد.

تاپ سه فرهنگ عمومی