• آموزه‌های دفاع‌مقدس در یک نگاه

    آموزه‌های دفاع‌مقدس در یک نگاه

    گذشت چهار دهه از برهه باشکوه دفاع مقدس این امر را اثبات کرد که عظیم‌ترین عامل اقتدار و موفقیت ایران سترگ و مهمترین سرمایه اجتماعی نظام، مردم هستند و بدون حمایت‌های مردم، راهبردها به سرانجام نمی‌رسد.

تاپ سه فرهنگ حماسه