• پنج روز محاصره در دل دشمن

    پنج روز محاصره در دل دشمن

    در عملیات‌ «عاشورا» تعدادی از نیروهای خودی به مدت پنج روز در محاصره قرار داشتند. محاصره‌شوندگان که بدون آب و غذا به دنبال راه نجاتی بودند.

تاپ سه فرهنگ حماسه