• صفحات خالی سازمان‌های اطلاعاتی درباره شهید چمران

    صفحات خالی سازمان‌های اطلاعاتی درباره شهید چمران

    مصطفی در مصر آموزش های جنگ چریکی م‌ دید و بعد از آن که انور سادات بر سر قدرت آمد با افکار او نتوانست کنار بیاید و مدتی به ایران آمد. بعدا با دعوت امام موسی صدر به لبنان رفت و در آن جا می‌خواست تشکیلاتی علیه شاه سازماندهی کند اما وقتی وضعیت شیعیان لبنان را دید نظرش عوض شد و تشکیلاتی برای آن‌ها درست کرد.

تاپ سه فرهنگ حماسه