• شورش اعضای اوپک علیه تمدید کاهش تولید نفت

    شورش اعضای اوپک علیه تمدید کاهش تولید نفت

    در حالی که بازار نفت درباره تسهیل یا عدم تسهیل محدودیت عرضه اوپک پلاس گمانه زنی می کند، به تازگی شایعاتی از عدم تمایل سه عضو اوپک برای تمدید کاهش تولید در سطح فعلی منتشر شده است.

تاپ سه انرژی