• راهی برای پیش‌بینی زمان یائسگی/ تاثیر عوامل محیطی در پیش‌بینی سن یائسگی

    رئیس مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی خبر داد

    راهی برای پیش‌بینی زمان یائسگی/ تاثیر عوامل محیطی در پیش‌بینی سن یائسگی

    رئیس مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی درباره نتایج جدیدترین تحقیقات خود در زمینه پیش‌بینی سن یائسگی گفت: به نظر می‌رسد به جز ذخایر تخمدانی اولیه، عوامل محیطی یا عوامل روانی و تغذیه‌ای، می‌توانند بر روی سرعت از دست دادن ذخایر تخمدانی اثرگذار باشند و بر این اساس دو فرد همسال با ذخایر تخمدانی برابر اما شیوه‌ی زندگی متفاوت، یائسگی در سنین متفاوتی را تجربه کنند. اگر بتوانیم برآوردی از سرعت از دست رفتن ذخایر تخمدانی داشته باشیم می‌توانیم پیش‌بینی بهتری از سن یائسگی داشته باشیم.

تاپ سه پژوهش