• سابقه دیرینه "تعارض منافع" در نظام سلامت و "قانونی" که نیست

    سابقه دیرینه "تعارض منافع" در نظام سلامت و "قانونی" که نیست

    مدیرگروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ضمن تعریف و برشماری مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت، تاکید کرد: آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی از سال‌های ابتدایی ورود به دانشگاه و تدوین کدهای اخلاقی مجزا و اختصاصی برای هر بخشی از نظام سلامت، برای جلوگیری از تعارض منافع ضروری است.

تاپ سه سلامت