• شرایط نقل و انتقال معلمان در شهر تهران

    شرایط نقل و انتقال معلمان در شهر تهران

    نحوه نقل و انتقال نیروهای رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ اعلام شد.

تاپ سه آموزش و پرورش