• اضافه خدمت سربازی چگونه بخشیده می‌شود؟

    اضافه خدمت سربازی چگونه بخشیده می‌شود؟

    چند روز پس از انتشار تصاویری از سرباز پلیس راهنمایی و رانندگی در حال تمرین دیکته با یک کودک کار اعلام شد که اضافه خدمت این سرباز مورد بخشودگی قرار گرفته است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا شرایط بخشودگی اضافه خدمت سربازان را مورد بررسی قرار دهیم.  

تاپ سه حوادث، انتظامی