کانال کمیل

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • شناسایی یک کانال حماسه

    شناسایی یک کانال حماسه

    کالک و نقشه‌های عملیاتی مشخص است و پس از این سال‌ها شرایط فیزیکی منطقه هم دست نخورده باقی مانده بود. علی‌آقا خودش در این عملیات حضور داشت و از کانال کمیل و حنظله آگاه بود. این کانال‌ها بعد از دو سال گشتن پیدا شدند. آن هم با کاوش یک بند انگشت شهید که از خاک بیرون آمده بود.