کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.