کنفرانس بین المللی «تشیع ،فرهنگ و زندگی»

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کنفرانس بین المللی «تشیع،فرهنگ و زندگی» برگزار می‌شود

    کنفرانس بین المللی «تشیع،فرهنگ و زندگی» برگزار می‌شود

    احمدعلی مهری،رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دیداربا گیورگی سانیکیدزه رییس انستیتو شرقشناسی گرجستان( ایرانشناس و اسلام شناس برجسته گرجی) اعلام کرد:کنفرانس بین‌المللی «تشیع ،فرهنگ و زندگی»با مشارکت دانشگاه بیرمنگام انگلیس، انستیتو شرقشناسی گرجستان و رایزنی فرهنگی ایران درگرجستان برگزار می شود.